Vineri, 11 aprilie 2014

Cei cinci pasi prin care administratorul FP alege companiile in care sa investeasca

Sursa: Fin.ro

Toti managerii de portofoliu ai Franklin Templeton sunt si analisti

Procesul prin care grupul Franklin Templeton, care administreaza Fon­dul Proprietatea (FP), alege com­paniile in care sa investeasca cuprinde cinci etape, cercetarea incepand cu o lista preliminara de 23.000 de companii-tinta, pentru ca in final portofoliul tipic sa cuprinda aproximativ 100-150 de detineri, se arata intr-o pre­zentare sustinuta de acest grup in road-show-ul derulat pentru promovarea FP in fata investitorilor.

„Indeplineste compania-tinta crite­riile noastre de evaluare, dimensiune si lichi­ditate? Este compania-tinta o opor­tunitate pentru Templeton din per­spectiva con­textului global, a sectorului aferent si a considerentelor istorice”? Acestea sunt primele intrebari pe care grupul Franklin Templeton le are in vedere cand incepe procesul prin care alege companiile de pe pietele emergente in care va investi.

Primul pas il reprezinta iden­ti­ficarea oportunitatilor, iar in cadrul acestuia se pleaca de la o lista pre­liminara de 23.000 de companii, reprezentand practic baza de date proprie constituita pe pietele emergente.

Analistii Temple­ton, care sunt aliniati pe piete si tari, cu res­ponsabilitati in sec­toare secun­da­re, intoc­mesc un „Stu­diu de Ini­t­iere Tara”, concentrandu-se pe ca­drul legis­lativ, modul in care acesta este res­pectat, pe standardele de contabilitate si fiscalitate, dar si pe transparenta bancara, monetara si fiscala si controlul exercitat asupra cursului de schimb. Tot in aceasta etapa sunt analizate limitarile asupra investitiilor straine si procedurile de sta­bilire a unui custode.

Din cele aproxi­ma­tiv 23.000 de companii-tinta, vor rezulta 3.000-4.000 care se ca­lifica pentru urma­toarea etapa.

Valoarea pe termen lung

In pasul doi al procesului investitional are loc analiza fundamentala in profun­zime pentru a estima valoarea pe termen lung a companiei. In aceasta etapa se fac previziuni pe cinci ani bazate pe venituri estimate nor­ma­lizate viitoare, cash flow sau poten­tia­lul valorii acti­velor si toto­­data se ur­mareste intelegerea aface­rii, fiind analizate structura ac­tio­nariatului, guvernan­ta corporativa si anga­jamentul pentru crearea de valoare pentru actio­nari.

Analistii Tem­ple­ton fac comparatii cu companii similare la ni­vel global, dar din­colo de aceste date fac vizite la aceste companii si in­terviuri cu mana­gementul pentru a vedea la fata locului care este situatia acestor societati.

Re­zultatul etapei a doua va fi ca 3.000-4.000 de idei de investitii sunt restranse la 700-900 de titluri. Urmatorul pas il re­prezinta evaluarea companiilor si­mi­lare, iar Templeton va derula confe­rinte de ana­liza la fiecare sase luni cu o durata de 2 saptamani.

Analiza fiecarei compa­nii include cercetarea cantitativa si cali­ta­tiva (reali­zata de analistul com­paniei), ten­dintele in­dustriei si per­spective (analistul sec­torial) si factorii ma­cro­economici si politici (analistul de tara). Ana­listii sta­bi­lesc pre­­tul-tinta, dupa ce cole­gii ii pun la dispozitie co­mentarii si su­gestii. Re­comandarea de investitii in actiuni va fi inclusa in Lista de Actiuni Templeton.

Revizuire saptamanala

Grupul Franklin Templeton constru­ieste portofoliile individuale in functie de nivelurile de diversificare si risc. Deti­nerile sunt in general achizitionate in sistem pro-rata in toate portofoliile din tarile emergente.

Un portofoliu tipic Templeton include aproximativ 100-150 de detineri, o pon­dere maxima a detinerii de 5%, diversitate pe sector si localizare geografica si un stil de management care urmareste un nivel redus de fluctuatie si o politica de in­ves­titie integrala (cel mult 5% din activele sale totale sunt in numerar).

Ultima etapa a procesului investi­tio­nal este evaluarea si supravegherea por­tofoliului. In aceasta se urmareste o me­­todologie de vanzare disciplinata, res­pectiv realizarea unei vanzari atunci cand pretul actiunii depa­seste esti­ma­rea analistilor prin valoarea justa, exista un poten­tial mai mare intr-o alta valoare mo­biliara sau are loc o modificare funda­men­tala in companie care schim­ba pre­viziunile grupului.

Revizuirea se face saptamanal, ana­listii monitorizand evaluarile si im­preuna cu administratorii de portofoliu revizuiesc tintele de pret. Au loc totodata si intalniri bianuale, in care admi­nis­tratorii de portofoliu estimeaza si eva­luea­za metodologia, resursele, iar in­treaga echipa dezbate teme legate de por­tofoliu cum ar fi aspecte specifice com­paniei, aspecte legate de tara si ten­dinte ale industriei globale in detaliu.

Templeton a inceput procesul de “curatare” a portofoliului FP prin  scoaterea la vanzare a participatiilor la unele din societatile mici, incercand in acelasi timp sa convinga statul sa listeze companiile de energie care constituie baza portofoliului. Actiunile FP s-au tranzactionat la Bursa in ultima perioada in jurul pretului de 0,6 lei/actiune. Azi s-au derulat si trei tranzactii speciale cu aceste titluri in valoare totala de sase milioane de lei, care impreuna cu transferurile de pe piata regular au urcat rulajul total la 12,4 milioane de lei (circa trei milioane de euro)

Acest articol a fost publicat in cotidianul Fin.ro

catalin.ciocan@economictimes.ro

 

Lasati un comentariu